پرسنل مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۸۳۹۰

 

پرسنل مدیریت آمار و فناوری اطلاعات ستاد مرکزی دانشگاه

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

مهندس محمد ابراهیم نظیفی بافنده

مسئول اتوماسیون اداری

کارشناسی ارشد  نرم افزار

۳۳۵۳۴۸۱۶

۲۲۴۲

مهندس سایه باقران

رئیس گروه زیرساخت

کارشناسی ارشد نرم افزار

33534737

مهندس نوید بیگ زاده

مسئول آنتی ویروس و سخت افزار

کارشناسی ارشد سخت افزار

۳۳۵۳۴۸۳۴

۲۳۴۲

مهندس بهمن داودی

عضو گروه فنی و تخصصی

کارشناس نرم افزار

۳۳۵۳۴۸۱۶

۲۲۴۲

مهندس سید حمید هاشمی

عضو گروه فنی و تخصصی

کارشناس نرم افزار

مهندس یونس لطیفی

کارشناس سلامت الکترونیک

کارشناسی ارشد  نرم افزار

۳۳۵۳۴۸۱۶

۲۲۴۲

مروارید لطفی

مسئول وبسایت  دانشگاه

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت(HIT)

۳۳۵۳۴۸۱۵

۲۲۴۴

زهرا پورجعفر

آمار

کاردان آمار

۳۳۵۳۴۸۱۵

۲۲۴۴

معصومه محمدی منفرد

کارشناس آمار

دکترای آمار

۳۳۵۳۴۸۱۵

۲۲۴۴

مهندس سمیرا سیفی

کارشناس امنیت اطلاعات

کارشناسی ارشد نرم افزار

33534737

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۰