اسامی رابطین وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تعداد بازدید:۱۳۰۶
نام نام خانوادگی
واحد مربوطه
رشته تحصیلی
تلفن تماس
رقیه صادقی
معاونت آموزشی 
کارشناس کامپیوتر (سخت افزار)
کارشناس ارشد کامپیوتر (سخت افزار)
 
دنیا ابراهیمی
دانشکده معاونت دانشجویی و فرهنگی 
کارشناس HIT
 
کیوان وزیری
معاونت بهداشت
کارشناس کامپیوتر
 
نوید بیگ زاده
معاونت توسعه مدیریت و منابع
کارشناسی ارشد سخت افزار
 
حسین صدشکر
معاونت غذا دارو
کارشناس
 
نادر یاری فرد
مرکز آموزشی، درمانی امام خمینی (ره)
کارشناس کامپیوتر
 
اژدر اقلیمی
مرکز آموزشی، درمانی بوعلی
کارشناس کامپیوتر
 
اباذر اکبرزاده
مرکز آموزشی، درمانی فاطمی
کارشناس کامپیوتر
 
مدینه انجمنی
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
کارشناس زبان انگلیسی
 
سید حمید هاشمی
دانشکده پرستاری و مامایی
کارشناس کامپیوتر
 
رقیه تفرجی
دانشکده بهداشت
کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
 
دکتر الهام صفرزاده
کمیته تحقیقات دانشجویی
عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی
 
سام محمدی
پایگاه اطلاع رسانی وبدا
کارشناس کامپیوتر
 
کاظم باغبان ژافر
بیمارستان مشکین شهر
 
 
نیر آزادمرد
شبکه بهداشت اردبیل
 
 
موسی هژبری
شبکه بهداشت نمین
 
 
امین بابایی
شبکه بهداشت نیر
 
 
پیمان عادلی
شبکه بهداشت بیله سوار
 
 
محمود جنگی
شبکه بهداشت پارس آباد
 
 
آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۰