اسامی رابطین وب سایت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تعداد بازدید:۱۵۹۰
نام نام خانوادگی
واحد مربوطه
رشته تحصیلی
تلفن تماس
رقیه صادقی
معاونت آموزشی 
کارشناس کامپیوتر (سخت افزار)
کارشناس ارشد کامپیوتر (سخت افزار)
 
زهرا حقیقت معاونت درمان    
محمد عالیمراد
دانشکده معاونت دانشجویی و فرهنگی 
کارشناس کامپیوتر
 
کیوان وزیری
معاونت بهداشت
کارشناس کامپیوتر
 
بیتا علی پسندی
معاونت توسعه مدیریت و منابع
کارشناسی ارشد نرم افزار
 
داود یوسفی  معاونت تحقیقات و فناوری    
سپیده دیده براه
معاونت غذا دارو
کارشناس کامپیوتر
 
نادر یاری فرد
مرکز آموزشی، درمانی امام خمینی (ره)
کارشناس کامپیوتر
 
علی اژدر اقلیمی
مرکز آموزشی، درمانی بوعلی
کارشناس کامپیوتر
 
 
مرکز آموزشی، درمانی فاطمی
کارشناس کامپیوتر
 
فاطمه محمدی مرکز آموزشی و درمانی امام رضا(ع)    
مدینه انجمنی
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
کارشناس زبان انگلیسی
 
سپیده دشتی دانشکده داروسازی    
سید حمید هاشمی
دانشکده پرستاری و مامایی
کارشناس کامپیوتر
 
رقیه تفرجی
دانشکده بهداشت
کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
 
دکتر الهام صفرزاده
کمیته تحقیقات دانشجویی
عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی
 
سام محمدی
پایگاه اطلاع رسانی وبدا
کارشناس کامپیوتر
 
کاظم باغبان ژافر
بیمارستان ولیعصر مشکین شهر
 
 
نیر آزادمرد
شبکه بهداشت اردبیل
 
 
رحیم زاده
شبکه بهداشت نمین
 
 
دنیا ابراهیمی
شبکه بهداشت نیر
 
 
پیمان عادلی
شبکه بهداشت بیله سوار
 
 
محمود جنگی
شبکه بهداشت پارس آباد
 
 
آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۴۰۱