معرفی واحد

تعداد بازدید:۱۰۰۴

مهندس یونس لطیفی

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد نرم افزار

شماره تلفن : ۳۳۵۳۴۸۱۶

تلفن داخلی : ۲۲۴۲

پست الکترونیک : y.latifi@arums.ac.ir

y_latifi@yahoo.com

 

شرح وظایف کارشناس:

  • رسیدگی و حل مشکلات سامانه های اطلاعات بیمارستانی HIS  در سطح استان
  • نظارت بر عملکرد نرم افزارهای جامع بیمارستانی (HIS) و پیگیری انجام به موقع تغییرات ابلاغی
  • رسیدگی و حل مشکلات ارسال پرونده های بالینی در سامانه Sepas
  • رسیدگی و حل مشکلات سامانه رادیولوژی PACS
  • رسیدگی و حل مشکلات و تنظیم کلیدی توکن
  • پیگیری امور مربوط به کار گروه تخصصی HIS
  • پیگیری راه اندازی نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی در بستر دیتاس
  • پیگیری راه اندازی اصالت سنجی دارو لوازم  در بستر دیتاس
آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۴۰۰