درخواست زیر پورتال

تعداد بازدید:۲۱۸۶

واحدهای تابعه دانشگاه که متقاضی ایجاد یک سایت جداگانه در قالب پورتال دانشگاه می باشند می توانند درخواست کتبی خود را به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ارسال نمایند. بدیهی است پس از بررسی درخواست و موافقت اولیه می توانند با معرفی یک نماینده آشنا به طراحی سایت به این مدیریت، نسبت به طراحی منوها و درج مطالب مربوطه اقدام نمایند.
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات برای نماینده معرفی شده یک دوره آموزشی نحوه ارسال مطالب و درج اطلاعات در صفحات اختصاصی را در برنامه کاری خود خواهد گذاشت.

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۳۹۶